หน้าแรก 
 
 
   
 

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ของบริษัท ตงวาเฮงจำกัด (ภาคกลาง)

จังหวัดชัยนาท

1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 โรงเรียนเซ้นต์แมรี่ 5 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
2 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 6 โรงเรียนวัดโพธิ์
3 โรงเรียนปากกรานพิทยา 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
4 โรงเรียนตรีภัทร

จังหวัดสมุทรสงคราม

1 ร.ร.ถาวรานุกูล 8 ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม
2 ร.ร.ท้ายหาด 9 ร.ร.วัดดอนมะโนรา
3 ร.ร.เทพสุวรรณชาญวิทยา 10 ร.ร.วัดธรรมประสิทธิ์
4 ร.ร.ธรรมารวุธธาราม 11 ร.ร.วัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล)
5 ร.ร.บ้านตะวันจาก 12 ร.ร.วัดลาดเป้ง
6 ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม 13 ร.ร.วัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร)
7 ร.ร.วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 14 ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย

จังหวัดสิงห์บุรี

1 องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์

จังหวัดสระบุรี

1 โรงเรียนวัดโคกกรุง

จังหวัดสระแก้ว

1 ร.ร.บ้านหนองหว้า 7 ร.ร.บ้านพระเพลิง
2 ร.ร.คลองหาดวิทยาคม 8 ร.ร.บ้านมหาเจริญ
3 ร.ร.ท่าเกษมพิทยา 9 ร.ร.บ้านหนองขี้เห็น
4 ร.ร.บ้านคลองธรรมชาติ 10 ร.ร.บ้านใหม่ไทรทอง
5 ร.ร.บ้านซับมะนาว 11 ร.ร.วังสมบูรณ์วิทยาคม
6 ร.ร.บ้านเนินสวนอ้อย

จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต1 3 โรงเรียนศุภลักษณ์
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์

จังหวัดอ่างทอง

1 ร.ร.บ้านห้วยคล้า 12 ร.ร.วัดพายทอง
2 ร.ร.โพธิ์ทอง (จินดามณี) 13 ร.ร.วัดโพธิ์ศรี
3 ร.ร.วัดโคศุภราช 14 ร.ร.วัดมงคลธรรมนิมิต
4 ร.ร.วัดจันทร์นิรมิตร 15 ร.ร.วัดยางช้าย
5 ร.ร.วัดจันทร์มณี 16 ร.ร.วัดวงษ์ภาศน์
6 ร.ร.วัดเจ้ามูล 17 ร.ร.วัดวิจารณ์โสภณ
7 ร.ร.วัดนางชำ 18 ร.ร.สามโก้วิทยาคม
8 ร.ร.วัดบ้านพราน 19 ร.ร.อนุบาลเมืองอ่างทอง
9 ร.ร.วัดโบสถ์ 20 ร.ร.อนุบาลแสวงหา
10 ร.ร.วัดปราสาท 21 ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
11 ร.ร.วัดป่ามุนี