หน้าแรก 
 
 
   
 

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ของบริษัท ตงวาเฮงจำกัด (ภาคอีสาน)

จังหวัดข่อนแก่น

1 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 2 โรงเรียนอนุบาลโชคมณี

จังหวัดชัยภูมิ

1 โรงเรียนสวนวิทยา 2 องค์การบริหารส่วยตำบลโคกมั่งงอย

จังหวัดนครพนม

1 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม

จังหวัดยโสธร

1 โรงเรียนทรายมูลวิทยา

จังหวัดร้อยเอ็ด

1 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

จังหวัดเลย

1 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 4 โรงเรียนภูหลวงวิทยา
2 โรงเรียนท่าลี่วิทยา
3 โรงเรียนนาอ้อวิทยา

จังหวัดศรีสะเกษ

1 ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร 6 ร.ร.บ้านยางน้อยตองปิด
2 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์วัดศรีสะเกษ 7 ร.ร.ประสานมิตรวิทยา
3 ร.ร.บัวเจริญวิทยา 8 ร.ร.มัธยมโพนค้อ
4 ร.ร.บ้านน้ำเกลี้ยง 9 ร.ร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม
5 ร.ร.บ้านโนนหนองสิม 10 ร.ร.สิริเกศน้อมเกล้า

จังหวัดหนองคาย

1 เทศบาลตำบลพรเจริญ 2 เทศบาลเมืองท่าบ่อ

จังหวัดสกลนคร

1 ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย 16 ร.ร.บ้านบัว (สระพังวิทยา)
2 ร.ร.ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 17 ร.ร.บ้านปทุมวาปี
3 ร.ร.บ้างช้างมิ่ง 18 ร.ร.บ้านผ้าขาวโพนแพง
4 ร.ร.บ้านกุดแสง 19 ร.ร.บ้านพันนา
5 ร.ร.บ้านคำข่า 20 ร.ร.บ้านโพนสว่าง
6 ร.ร.บ้านคำเจริญวิทยา 21 ร.ร.บ้านม่วงคำ
7 ร.ร.บ้านคำสะอาด 22 ร.ร.บ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา)
8 ร.ร.บ้านจงกลกิตขจรวิทยา 23 ร.ร.บ้านแร่
9 ร.ร.บ้านดงแสนตอ 24 ร.ร.บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
10 ร.ร.บ้านถ่อน 25 ร.ร.บ้านหนองแคนโคกสะอาด
11 ร.ร.บ้านไทยเจริญ 26 ร.ร.บ้านหนองหลักช้าง
12 ร.ร.บ้านนาขามผดุงวิทยา 27 ร.ร.บ้านหนองไฮ��
13 ร.ร.บ้านนาเตียง 28 ร.ร.บ้านหินโงมโนนสร้างไพร
14 ร.ร.บ้านนาแยง 29 ร.ร.วัดสุทธิมงคล
15 ร.ร.บ้านนาสาวนาน

จังหวัดสุรินทร์

1 เทศบาลตำบลท่าตูม 2 โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย

จังหวัดอำนาจเจริญ

1 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

จังหวัดอุดรธานี

1 โรงเรียนอินทร์อุดมวิทยา

จังหวัดอุบลราชธานี

1 ร.ร.เขมราฐพิทยาคม 23 ร.ร.บ้านนาจ่าย
2 ร.ร.ชุมชนบ้านเจียด 24 ร.ร.บ้านนาชุม
3 ร.ร.ชุมชนบ้านโนนสวาง 25 ร.ร.บ้านนาตาลใต้
4 ร.ร.โนนสวางประชาสรรค์ 26 ร.ร.บ้านนาแวง
5 ร.ร.บ้านกองโพน 27 ร.ร.บ้านนาห้วยแดง
6 ร.ร.บ้านกุดยาลวน 28 ร.ร.บ้านน้ำคำ
7 ร.ร.บ้านเกษม 29 ร.ร.บ้านโนนกุง
8 ร.ร.บ้านแก่งเด็ง 30 ร.ร.บ้านโนนหินแร่
9 ร.ร.บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 31 ร.ร.บ้านบกหนองทันน้ำ
10 ร.ร.บ้านคอนสาย 32 ร.ร.บ้านบึงหอม
11 ร.ร.บ้านคำกลาง 33 ร.ร.บ้านเป้า
12 ร.ร.บ้านคำมณี 34 ร.ร.บ้านร่องข่า
13 ร.ร.บ้านคำสมิง 35 ร.ร.บ้านศรีสุข
14 ร.ร.บ้านโคกก่องวังนอง 36 ร.ร.บ้านสารภี
15 ร.ร.บ้านดงบัง 37 ร.ร.บ้านหนองเต่า
16 ร.ร.บ้านดอนงัว 38 ร.ร.บ้านหนองนกทา
17 ร.ร.บ้านด่านหม่วน 39 ร.ร.บ้านห้วยฝ้าย
18 ร.ร.บ้านตระการ 40 ร.ร.บ้านอีเติ่ง
19 ร.ร.บ้านถ้ำแข้ 41 ร.ร.บ้านแอมเจริญ
20 ร.ร.บ้านเทวัญ 42 ร.ร.พะลานวิทยาคม
21 ร.ร.บ้านนาขาม 43 ร.ร.พังเคนพิทยา
22 ร.ร.บ้านนางิ้ว 44 ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคม