หน้าแรก 
 
 
   
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ::
บริษัท ตงวาเฮง จำกัด ได้ดำเนินงานสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น เครื่องผลิตน็อตสกรู เครื่องตะไกรตัด และพับเหล็ก มากกว่า 50 ปี และทำงานด้านพลาสติกมากกว่า 20 ปี ตลอดเวลาการทำงานได้เน้นระบบงานเพื่อคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับและพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ จำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ จากบริษัทที่ทำเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป จนถึงบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปัจจุบัน บริษัท ฯ จึงมีความสามารถผลิตโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน สำหรับสถานศึกษา ที่เป็นโครงสร้างพลาสติก โดยผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ มอก. ได้เป็นรายแรกในประเทศไทย
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานดังนี้
1. โต๊ะเรียนระดับ 1 ( อนุบาล 3-5 ปี )
2. โต๊ะเรียนระดับ 2 ( ประถมศึกษาตอนต้น 6-8 ปี )
3. โต๊ะเรียนระดับ 3 ( ประถมศึกษาตอนปลาย 9-11 ปี )
4. โต๊ะเรียนระดับ 4 ( มัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 ปี )
5. โต๊ะเรียนระดับ 5 ( มัธยมศึกษาตอนปลาย 15-17 ปี )
6. โต๊ะเรียนระดับ 6
7. เก้าอี้เรียนระดับ 1 ( อนุบาล 3-5 ปี )
8. เก้าอี้เรียนระดับ 2 ( ประถมศึกษาตอนต้น 6-8 ปี )
9. เก้าอี้เรียนระดับ 3 ( ประถมศึกษาตอนปลาย 9-11 ปี )
10. เก้าอี้เรียนระดับ 4 ( มัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 ปี )
11. เก้าอี้เรียนระดับ 5 ( มัธยมศึกษาตอนปลาย 15-17 ปี )
12. เก้าอี้เรียนระดับ 6

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการรับประกันสินค้า กรณีที่ผลิตเกณฑ์นั้นมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก ข้อตำหนิของวัสดุ ชิ้นส่วนหรือ จากข้อบกพร่องในระหว่างการผลิต เป็นต้น ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเก็บรักษา การเคลื่อนย้าย การติดตั้งหรือ การใช้งานไม่ถูกต้องของผู้ใช้งาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
 
บริษัท ตงวาเฮง จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐเรียบร้อยแล้ว หรือที่เรียกว่า EGP เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105535015104